Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy

Autor:
Dalibor Velebil – Národní muzeum, Praha
Tištěné vydání:
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 8 (2000), 180–183

Abstrakt  [Abstract in English]

Barrandienské proterozoikum na jih od Prahy je tvořeno slabě metamorfovanými drobami a prachovci, horninami vulkanickými a vulkanosedimentárními. Četné výskyty axinitu v této oblasti jsou vázány na mocné žíly andezitů. Druhou českou lokalitou odkud byl popsán axinit (1942) je opuštěný Hubatkův lom ve Zbraslavi-Záběhlicích, kde se vyskytuje strmá zonální axinit-kalcitová žíla směru SSZ – JJV mocnosti 12 cm. Do kalcitu ve středu žíly vystupují až 3 cm velké automorfně omezené krystaly feroaxinitu. Subvertikální žíly axinitu průměrné mocnosti 10 cm s křemenem a kalcitem se vyskytují i během těžby v lomu Kámen Zbraslav s. r. o. Dalšími lokalitami axinitu stejného typu jsou v daném území Vrané nad Vltavou – lom u přehrady, Davle, Sázava, Hradišťko-Mandát a Štěchovice-Brunšov (přehrada). Žíly s axinitem jsou buď produktem proterozoické postvulkanické hydrotermální aktivity nebo vznikly jako důsledek variské postplutonické látkové remobilizace, při které došlo k vyluhování stopových obsahů bóru z proterozoických hornin.

Keywords: axinite, Barrandian, Proterozoic Unit, topographical mineralogy

velebil.net