Bludenské žilné pásmo v Krušných horách

Autoři:
Aleš Bufka – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha
Dalibor Velebil – Národní muzeum, Praha
Tištěné vydání:
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 9 (2001), 51–57

Abstrakt  [Abstract in English]

Bludenské žilné pásmo, vázané na stejnojmenné zlomové pásmo směru SZ – JV probíhá ve svém nejvýznamnějším úseku východně od Blatenského vrchu v Krušných horách. Celková délka pásma je 32 km, z toho na českém území 18 km, zbytek na německém. Bludenské žilné pásmo prochází převážně ordovickými fylity a svrchně proterozoickými až kambrickými svory, které tvoří plášť krušnohorského plutonu. Zlomové pásmo je lokálně vyplněno křemenem a hematitem, který tvoří i masivní radiálně paprsčité agregáty s kulovitým povrchem. V malé míře je pásmo mineralizováno i manganovými rudami (psilomelan, pyrolusit, manganit), další minerály jsou akcesorické (baryt, dolomit, siderit, fluorit). V prostoru osady Bludná (vsv. od Horní Blatné) byl hematit s přestávkami od 16. do 19. století dobýván jako železná ruda.

Keywords: crystalline complex, fault vein, granite, hematite, mining history, Horní Blatná

velebil.net