Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších

Autor:
Dalibor Velebil – Národní muzeum, Praha
Tištěné vydání:
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 9 (2001), 154–161

Abstrakt  [Abstract in English]

V širším okolí Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších se nachází několik drobných výskytů polymetalických rud. V 16. a 17. století bylo na těchto výskytech dolováno stříbro a v 19. století měď. Polymetalická mineralizace je vázána na horniny pestré série (dolomitické mramory, kvarcity, erlany aj.), které tvoří vložky v šedých či grafitických fylitech. Sulfidická mineralizace je vyvinuta ve formě zrn a zrnitých agregátů vtroušených buď přímo v hornině nebo v konformních čočkách až žilách křemene cm až dm mocnosti, zrudnění má stratiformní charakter. Zrudnění je představováno především tetraedritem, chalkopyritem, bornitem, chalkozínem, galenitem, sfaleritem, pyritem a arsenopyritem. Primární sulfidické minerály byly vystaveny intenzivní oxidaci, mezi jejímiž produkty převládá chrysokol, hemimorfit, cerusit, malachit, bindheimit a azurit. Mineralizace je patrně prevariského stáří, její látkový původ lze odvozovat od spodnopaleozoického vulkanismu. Horniny pestré skupiny se přitom staly bariérou, respektive kolektorem hydrotermálních procesů, jimiž byly tyto horniny metasomaticky zrudněny. Během variské metamorfózy pak byla mineralizace částečně remobilizována, a to ještě před intruzí pozdněvariské krkonošsko-jizerské žuly.

Keywords: copper ores, crystalline complex, hemimorphite, mining history, stratabound mineralization

velebil.net