Destinezit, Fe2(PO4)(SO4)(OH) · 6H2O
a diadochit, Fe2(PO4)(SO4)(OH) · 5H2O

Destinezit a diadochit jsou v podstatě téměř totožné minerály, proto zde o nich referujeme společně jako o jednom minerálním druhu. V obou případech se jedná o hydratovaný fosfát a síran železa. Tvoří bílé, žlutavé až hnědé, červenohnědé nebo nazelenalé agregáty s lasturnatým lomem nebo zemité agregáty složené z mikroskopických tabulkovitých krystalů. Vzniká nejčastěji druhotně vysrážením z roztoků v prostředí sedimentárních železných rud.

Nepravidelné hrbolaté až ledvinité hlízy a konkrece veliké až 30 cm se vyskytovaly v břidlicích ordovického stáří v Nučicích jz. od Prahy, dále ve Vinoři sv. od Prahy, v Praze–Vysočanech a v Praze–Hloubětíně v cihelně Na Bažantnici, kde jej lze vykopat i dnes; je ovšem třeba znát přesnou polohu a místo, ve které se destinezity vyskytují. To lze lokalizovat podle drobných hlízek tohoto nerostu velikosti do 1 cm ležících na povrchu.

Pěkné konkrece destinezitu pocházejí také z Chvaletic v. od Kolína a z Litošic zjz. od Pardubic. Ve světě se nacházejí například ve Visé a v Haut-le-Wastia v Belgii.

Zobrazit:

velebil.net