2. Přehled základní doporučené literatury

Pokud máte o minerály a mineralogii zájem, neobejdete se bez studia odbornější literatury. V následujících řádcích naleznete přehled té nejdůležitější, nejaktuálnější a nejdostupnější.

Bernard J. H. a Rost. R. a kol. (1992): Encyklopedický přehled minerálů. – Academia Praha.
Vynikající a naprosto výjimečná kniha, zcela nepostradatelná pro káždého vážnějšího zájemce o minerály. Autoři u každého minerálního druhu kromě základní charakteristiky uvádějí i přehled jeho nejznámějších výskytů seřazených podle minerálních paragenezí, tj. podle typického geologického prostředí, v němž vznikají.
Korbel P., Novák M. (1999): Encyklopedie minerálů. – Rebo Productions.
Patrně nejkvalitnější „obrázková“ mineralogická encyklopedie, která po roce 1990 v České republice vyšla. Kromě základní charakteristiky několika stovek minerálních druhů nabízí i velmi kvalitní fotografie věsměs vysoce estetických ukázek minerálů, a to i mnohých relativně vzácnějších.
Bernard J. H. (2000): Minerály České republiky. Stručný přehled. – Academia Praha.
Přestože svou koncepcí tato kniha zůstává spíše v 70. letech 20. století a autor se nevyhnul věcným chybám, zůstává kniha velmi užitečným přehledem výskytů nejrůznějších charakteristických společenství minerálů na území České republiky.
Sejkora J., Kouřimský J. (2005): Atlas minerálů České a Slovenské republiky. – Academia Praha.
Kniha představuje více jak 500 druhů minerálů, které se vyskytují na území České a Slovenské republiky. Minerály jsou zachyceny na více než 500 kvalitních fotografiích, takže čtenář se může na vlastní oči seznámit i s extrémně vzácnými minerálními druhy, s nimiž se jinak pravděpodobně nesetká.
Bouška V., Kouřimský J. (1983): Drahé kameny kolem nás. – Státní pedagogické nakladatelství, 1. vyd. 1976, 3. doplněné vyd. 1983.
Doposud asi nejlepší česky psaná populární kniha o nerostech, svým obsahem zaměřená na drahé a ozdobné kameny, tedy takové které jsou využívány v klenotnictví. Kniha obsahuje několik důležitých kapitol o vzniku a výskytu nerostů v přírodě. Tyto kapitoly byly zpracovány podle slavné útlé knížečky Františka Slavíka (1954): Vznik a výskyt nerostů (nakl. ČSAV Praha), tedy populárně psané „učebnici“ genetické mineralogie, jež dosud nebyla nahrazena žádnou modernější česky psanou knihou zabývající se stejným tématem.
Série sešitů od Petra Pauliše
Série sešitů od Petra Pauliše je velmi užitečným přehledem vybraných mineralogických nalezišť v České republice a na Slovensku a také minerálů, které se na těchto nalezištích vyskytují. Sešity velmi ocení především sběratelé nerostů; nepohrdne jimi ani profesionál, kterému slouží také jako vynikající zdroj literárních odkazů.
  • Pauliš P. (1999): Mineralogické lokality okolí Kutné Hory. – Kuttna Kutná Hora.
  • Pauliš P. (2000): Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. – Kuttna Kutná Hora.
  • Pauliš P. (2001): Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. – Kuttna Kutná Hora.
  • Pauliš P., Ďuďa R. (2002): Nejzajímavější mineralogická naleziště Slovenska. – Kuttna Kutná Hora.
  • Pauliš P. (2003): Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. – Kuttna Kutná Hora.
  • Pauliš P. (2003): Minerály České republiky. – Kuttna Kutná Hora.
  • Pauliš P. (2005): Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II. – Kuttna Kutná Hora.
Chlupáč I. a kol. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia Praha.
Kniha čtenáře poměrně přístupnou formou seznamuje s geologickou stavbou České republiky a s vývojem geologických jednotek tzv. Českého masívu. Autor knihy patřil mezi největší osobnosti české geologie, a to jak svými odbornými, tak lidskými kvalitami, jež se projevily i v této vysoce odborné a přitom čtivé knize.
Holub F. (2002): Obecná a magmatická petrologie. – Karolinum Praha.
Vysokoškolské skriptum přináší moderní údaje o vzniku a klasifikaci především vyvřelých hornin.
Vysokoškolská skripta Marka Chvátala
Vysokoškolská skripta Marka Chvátala jsou přehledným a moderním souhrnem základních poznatků z oboru mineralogie, tzn. jak obecné mineralogie, tak systematické mineralogie.
  • Chvátal M. (1999): Mineralogie pro první ročník. Krystalografie. – Karolinum Praha.
  • Chvátal M. (2005): Úvod do systematické mineralogie. – Silikátový svaz.
Kachlík V., Chlupáč I. (1998): Základy geologie, Historická geologie. – Karolinum Praha.
Vysokoškolské skriptum přináší v první části podrobné informace o Zemi jako geologickém tělese, ve druhé části popisuje vývoj zemské kůry od vzniku Země až do současnosti.
Petránek J. (1993): Malá encyklopedie geologie. – JIH České Budějovice.
Brožura ve více než 2600 heslech vysvětluje základní pojmy geologických věd. Text je doprovázen množstvím obrázků a tabulek.
Toegl V. (2005): Minerály a lokality sběru. – Rubico Olomouc.
Brožura napsaná amatérským sběratelem minerálů přináší informace zajímavé především pro další sběratele minerálů. Zabývá se problematikou sběru minerálů v přírodě a legislativy s tím spojené, podává také přehled asi čtyřiceti vybraných českých a slovenských mineralogických nalezišť.
Zimák J. (2001): Ložiska nerostných surovin. – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Ve vysokoškolském učebním textu Jiřího Zimáka jsou nejprve přehledně, stručně a jasně popsány hlavní typy ložisek nerostných surovin podle způsobu jejich vzniku, poté je dán přehled konkrétních surovin a jejich ložisek v ČR i ve světě.

Užitečné informace nalezne zájemce o minerály v časopise Minerál, který vycházel od roku 1992 v Brně a od roku 2007 vychází v Českých Budějovicích. Pokročilejší amatérští mineralogové mohou ocenit i Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, který vychází od roku 1993 v Praze.

Předchozí: « Úvod
Další: Horniny a minerály »
Obsah

velebil.net