3. Hornina a minerál

V přírodě se s horninami setkáváme v podobách, kterým obvykle říkáme „skály, balvany a kameny“. Horniny těžíme v lomech a používáme je jako stavební materiál, obkladový materiál, na štěrk na stavbu silnic a dálnic, jako plnivo do některých stavebních materiálů, na výrobu vápna, cementu, popřípadě jako výchozí surovinu pro výrobu dalších složitějších výrobků (horninové litiny, vlákna). Některé horniny jsou těženy jako ruda, z níž jsou získávány kovy jako např. železo, hliník, měď, nikl, cín, zlato či platina. Mezi horniny bývá řazeno také uhlí a ropa, jejichž využití netřeba rozebírat.

Horniny jsou tvořeny minerály, a to buď více druhy minerálů (jde o jakési směsi minerálů) nebo méně často jenom jedním minerálním druhem (monominerální horniny, např. vápenec, kvarcit aj.). Minerály jsou přírodní krystalické látky. Příkladem nejznámějších a nejhojnějších minerálů nebo skupin minerálů jsou živce, křemen, pyroxeny, amfiboly, slídy, „jílové minerály“, olivín, magnetit, kalcit, dolomit, granáty, serpentiny a chlority.

Minerály (nerosty) vznikají krystalizací z taveniny nebo z roztoku. Krystalizace je proces, při němž se molekuly chemických látek shlukují do uspořádané pravidelné pevné struktury (krystalu). Krystal vzniká (roste) postupným přikládáním atomů (molekul), tzn. že roste od středu ven, na jeho povrch se přikládají další a další vrstvy atomů. Krystalizací je i přeměna vody v led či sníh, přeměna tekoucího medu ve ztvrdlý, vznik námrazy na oknech, tvorba vinného kamene v lahvích a sudech s vínem anebo tuhnutí roztavené oceli.

Mnohé o vzniku krystalů, čili krystalizaci pochopíme, zkusíme-li doma pěstovat krystaly z roztoku kupříkladu modré skalice (opatrně – je jedovatá!). Z nasyceného vodného roztoku modré skalice můžeme za několik týdnů získat pěkné krystaly až 10 cm velké i větší. Z horkého přesyceného roztoku můžeme prudkým schlazením během několika vteřin vyrobit jehlicovité krystaly, které nám porostou přímo před očima.

Související odkazy

Odkazy jinam

Předchozí: « Doporučená literatura
Další: Krystal »
Obsah

velebil.net

Související odkazy

Odkazy jinam