Měď, Cu

Ryzí měď se v přírodě vyskytuje v podobě plíšků, plechů, dendritů, mechovitých agregátů, nedokonalých, někdy větevnatě uspořádaných krystalů a v podobě masivních agregátů a akumulací. Začerstva je měď žlutočervená, kovově lesklá, obvykle i ovšem nacházíme zčernalou, protože na jejím povrchu se velmi snadno tvoří povlak oxidů mědi.

Nacházíme ji jednak v prostředí čedičových hornin. K takovému výskytu patří ohromná ložiska ryzí mědi na poloostrově Keweenaw na Hořejším jezeře (Lake Superior) v Michiganu v USA. Největší kus mědi nalezené v této oblasti dosahoval údajně velikosti 15 m. U nás se vyskytly až několik cm velké pecky mědi v lomu ve Studenci s. od Nové Paky, kde zcela vyplňovaly kulovité dutiny (bubliny) v paleobazaltech.

Ryzí měď vzniká také redukcí sulfidů mědi (chalkopyritu, chalkozínu, bornitu, tetraedritu) ve svrchních partiích rudních ložisek, zejména žilných (tzv. cementační měď, jež vzniká působením povrchové a podzemní vody). K takovému typu výskytu patří až 1 cm silné a 10 cm velké ploché masivní agregáty ojediněle nalezené na starých haldách v prostoru šachty Josef na žilném polymetalickém ložisku u Borovce s. od Štěpánova nad Svratkou.

Zobrazit:

velebil.net