7.2.1. Základní typy plutonických hornin

Přehled základních typů plutonitů
horninasloženívzhled aj. charakteristika
granit (žula)křemen, K-živec, Na-plagioklas, biotit, muskovit, amfibolšedý až načervenalý, středně zrnitý až hrubozrnný, někdy porfyrický; nejrozšířenější magmatická hornina svrchní části kontinentální kůry
granodioritNa-plagioklas, K-živec, křemen, biotitsvětle šedý, středně zrnitý
tonalit (křemenný diorit)plagioklas (oligoklas, andezin), K-živec, biotit, amfibol, augit, křemenšedý, zřetelně zrnitý
dioritplagioklas (hlavně andezin), biotit, amfibol, augitzelenošedý, středně zrnitý
syenitK-živec, Na-plagioklas, biotit, amfibolneobsahuje křemen
gabroCa-plagioklas, klinopyroxen (augit), amfibol, biotit, olivínhrubozrnné, šedočerné
peridotitolivín (40–100 %), pyroxenultrabazická plášťová hornina

Pojmenování vyvřelých hornin je dáno vzájemným poměrem hlavních horninotvorných minerálů (křemene, živce aj.), jimiž je ta která konkrétní hornina tvořena, popřípadě celkovým chemickým složením horniny, což je víceméně to samé.

Zpět na plutonické horniny

velebil.net