1. Úvod

Geologické pochody vzniku hornin a nerostů

V úvodních kapitolách jsou stručně a jednoduše nastíněny vybrané základní principy geologických pochodů, a to tak aby čtenář pokud možno pochopil některé souvislosti vzniku a výskytu minerálů. Téměř nic se zde nedozvíte o geochemických aspektech vzniku hornin, o deskové tektonice a horotvorných procesech vůbec, o historické geologii, o teplotách a tlacích působících při vzniku hornin a minerálů, o strukturní a morfologické krystalografii apod. Množství geologických jevů v jejich pestré rozmanitosti je opomenuto a zvídavý zájemce je musí hledat v odborných publikacích. Záměrně je do značné míry upozaděna veškerá klasifikace, systematika a užívání odborné terminologie.

Všechny typy geologických procesů popsané v následujících kapitolách jsou velmi zjednodušené, schematické a modelové. Neživá příroda je daleko rozmanitější. Časté jsou přechody mezi jednotlivými uvedenými modelovými případy vzniku hornin a nerostů, takže jejich teoretické vymezení bývá často neostré a sporné.

Přehled minerálů

Některá hesla nerostů jsou doplněna údaji o jejich praktickém využití, neboť nerosty nás obklopují i ve městech, v kancelářích, na ulicích či v restauracích. Na výrobu aut, počítačů nebo mobilních telefonů je nejprve třeba v přírodě nalézt a poté těžit ložiska s rudami železa a barevných kovů a na tom všem se podílejí také mineralogové. Domy, postavené z betonu, cihel a kamene, jsou v podstatě vytvořeny z minerálů, nejčastěji kalcitu, jílových minerálů, křemene, živců a slíd. Také pivní půlitr je vyroben z minerálu, konkrétně z roztaveného křemene. Všechny plasty a pohonné hmoty jsou výsledkem přepracování nerostných surovin, v tomto případě ropy. Bez nerostných surovin by nebyla elektřina, teplo v domácnostech, asfalt na silnicích a silnice a dálnice vůbec, prostě téměř nic z toho, co v industriálním světě plném technologií kolem sebe vidíme a co každý den používáme. Nerostné suroviny jsou na počátku většiny lidského snažení – na počátku výroby prakticky čehokoli.

U některých nerostů jsou uváděny jejich výskyty v České republice, tj. lokality, kde je lze ještě dnes sbírat a nalézat, a to v relativně výrazných makroskopických ukázkách. Zveřejňování produktivních mineralogických nalezišť je ovšem problematické, protože jejich stav se neustále mění.

Kromě praktické stránky nelze podceňovat ani estetickou kvalitu minerálů. Mnohé minerály uchvacují svými tvary, barvou a leskem. Zájem o „krásné barevné“ minerály naplňuje mnoha lidem volný čas a dává jim podněty k samovzdělávání v přírodovědných oborech. I proto je v přehledu minerálů zařazeno několik minerálních druhů, které jsou v přírodě spíše vzácné, ale mezi sběrateli jsou pro své estetické kvality velmi oblíbené.

Další: Doporučená literatura »
Obsah

velebil.net